Đại học Hàng Hải Việt Nam bán vốn góp tại Vận tải biển Đông Long

Đại học Hàng hải hiện đang nắm 70% cổ phần tại Vận tải biển Đông Long
Đại học Hàng hải hiện đang nắm 70% cổ phần tại Vận tải biển Đông Long

Giá trị phần vốn góp chào bán tính theo giá trị vốn góp ban đầu là 45,6 tỷ đồng, tương ứng 70% vốn điều lệ của công ty TNHH vận tải biển Đông Long. Mức giá bán khởi điểm của phần vốn góp là 90.016.088.991 đồng/lô phần vốn góp.

Công ty TNHH vận tải biển Đông Long được thành lập trên cơ sở góp vốn giữa Công ty Vận tải biển Thăng Long trực thuộc trường đại học Hàng Hải Việt Nam và Công ty vận tải biển Kamchatka (Liên Xô).

Năm 1989, Trường đại học Hàng Hải Việt Nam (VMU) thành lập Công ty Vận tải biển Thăng Long. Năm 1991, Công ty Vận tải biển Thăng Long góp vốn với Công ty vận tải biển Kamchatka thành lập Xí nghiệp liên doanh vận tải biển Việt Xô – sau này được đổi tên thành Công ty vận tải biển Đông Long.

Năm 1988, Trường đại học Hàng Hải Việt Nam mua lại 16,5% vốn góp của Công ty vận tải biển Kamchatka để nâng vốn sở hữu lên 70%.

Hiện nay, tổng vốn đầu tư tại Công ty TNHH vận tải biển Đông Long là 4.300.000 USD, trong đó trường đại học Hàng Hải Việt Nam nắm giữ 70% tổng vốn đầu tư và công ty Transocean Shipping Corp nắm giữ 30% tổng vốn đầu tư tại doanh nghiệp.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH vận tải biển Đông Long là vận tải hàng hóa viễn dương, vận chuyển hàng hóa đường biển quốc tế, ngoài ra công ty còn kinh doanh dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải và sữa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải.

Công ty TNHH vận tải biển Đông Long quản lý và sử dụng 3 tầu vận tải, gồm; tàu Flying Dragon được định giá 1.800.000 USD và 2 tàu vận tải biển khác được định giá 1.000.000 USD.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2016 – 2017

Đơn vị: USD

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

% tăng giảm

Tháng 7-12/2018

Tổng giá trị tài sản

8.374.553

7.626.605

-8,9

7.507.996

Doanh thu thuần

5.714.944

5.237.067

-8,4

2.568.114

Lợi nhuận sau thuế

-1.061.953

-367.855

-65,4

116.890

LNST/Vốn CSH (%)

-14,31

-5,21

Nguồn: BCTCkiểm toán 2016, 2017 của công ty

Kế hoạch lợi nhuận năm 2019

Đơn vị: USD

Chỉ tiêu

Thực hiện 2017

Thực hiện 2018

(Chưa kiểm toán)

Kế hoạch 2019

% tăng giảm so với 2018

Doanh thu thuần

5.237.067

4.996.352

4.500.000

-9,93

Lợi nhuận sau thuế

-367.855

9.260

-100.000

-907,4

LNST/Vốn CSH (%)

-5,2

0,13

-1,44

-1,57

Nguồn: Công ty TNHH vận tải biển Đông Long tự lập

Ý kiến bạn đọc

Bài viết cùng chuyên mục